Všeobecné bchodné podmienky požičovne lodí a vodáckej výbavy.


Vzájomný zmluvný vzťah stanovuje podmienky poskytovania služieb požičovňou vodáckeho a športového vybavenia , (ďalej len .Požičovňa") a zákazníkom (ďalej len Nájomca) a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.


Povinnosti požičovne:  Požičovňa sa zaväzuje rezervovanú výstroj pripraviť v požadovaných množstvách, potrebnej kvalite, na mieste a v čase dohodnutom medzi Požičovňou a Nájomcom. Prípadnú prepravu výbavy zabezpečí Požičovňa podľa predchádzajúcej dohody s Nájomcom. Prípadné zmeny je Požičovňa povinná vopred oznámiť Nájomcovi.

Uzavretie zmluvy o nájme a cenyZmluvu o zapožičaní môže uzatvoriť len klient, ktorý preukáže svoju totožnosť dvoma platnými dokladmi. Pri podpísaní zmluvy klient zaplatí dohodnutú cenu za zapožičanie, výška požičovného je vyrátaná podľa platného cenníka požičovne, alebo dohodou. Nájomca je povinný zapožičané športové vybavenie riadne skontrolovať a svojim podpisom na zmluve o zapožičaní potvrdí že vybavenie je v zodpovedajúcom technickom stave. Prípadné neskoršie reklamácie nebude uznané. Nájomca sa zaväzuje športové vybavenie používať v súlade s jeho určením a za škody súvisiace s jeho používaním nesie plnú zodpovednosť. Nájomca prehlasuje že je zdravotne a fyzicky spôsobilý na absolvovanie vodáckeho športu a je si vedomý rizík, ktoré vodácky šport obnáša. Nájomca rezerváciou prehlasuje že súhlasí z obchodnými podmienkami Požičovne.

 Rezervácie: Vodácka výbava môže byť rezervovaná vopred. Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, s potvrdením e-mailom. Uprednostnené budú rezervácie so zaplatenou zálohou. Po zaplatení zálohy (50% výpožičného) je výbava záväzne rezervovaná. Rezervácia bude Nájomcovi potvrdená e-mailom, alebo telefonicky. Pri rezervácii nezabudnite uviesť: Vaše meno, adresu, telefonický kontakt, počet osôb, dátum, čas, miesto štartu a miesto plánovaného cieľa splavu.

Storno podmienky: Pokiaľ klient zruší objednávku, alebo jej časť má Požičovňa nárok na tieto storno poplatky:

Zrušenie rezervácie 30 dní pred dní vopred 30% z celkovej ceny objednávky. – z celkovej zalohy Zrušenie rezervácie 30- 15 dní vopred 50% z celkovej ceny objednávky. Zrušenie rezervácie 15-3 dni vopred 80% z celkovej ceny objednávky. Zrušenie rezervácie 3-0 dni vopred 100% z celkovej ceny objednávky. Zmeny a zrušenie objednávky zo strany požičovne: V prípade extrémneho nepriaznivého počasia (vysoká hladina rieky, povodne, extrémne dlhotrvajúce búrky s bleskami, víchrica) má právo požičovňa na zrušenie objednávky, alebo presunutie termínu. V tomot prípade bude vrátená záloha v plnej výške. Iné poveternostné podmienky ako sú: silné slnko, extrémne horúčavy, silný vietor, daždivé, alebo chladné počasie nebudú spôsobovať zrušenie objednávky. Klient nemá nárok na vrátenie poplatku za zapožičanie pokiaľ sa rozhodne zapožičanú výbavu vrátiť skôr.

Zodpovednosť a povinnosti Nájomcu a náhrada škody: Nájomca je zodpovedný za zapožičanú vodácku výbavu a preberá zodpovednosť aj za prípadné škody iných osôb, ktoré používajú zapožičanú výbavu, prípadne za škody spôsobené inými osobami. Doba prenájmu je uvedená na zmluve o zapožičaní a je záväzná. V prípade že Nájomca bude zapožičanú výbavu používať dlhšie je povinný zmluvu predĺžiť pokiaľ to bude možné zo strany požičovne. Pokiaľ nájomca nevráti zapožičanú výbavu v dohodnutom termíne je povinný doplatiť požičovné za ďalšie dni s príplatkom 200%. Nájomca je povinný používanú výbavu používať len k účelu na ktorý je určená obvyklým spôsobom na vodácku turistiku, chrániť ju pred poškodením oderom, teplom, nesprávnym používaním a nafukovacie lode chrániť pred prehriatím slnkom včasným upustením vzduchu z plavidla. Nájomca je povinný vrátiť výbavu čistú a vysušenú, za vrátenie znečistenej výbavy bude účtovaný poplatok 3€ za každý kus výstroja. V prípade straty, znehodnotenia, alebo poškodenia je Nájomca povinný uhradiť vzniknutú škodu vo výške obstarávacej ceny výstroja. Za prípadné poškodenie, alebo nadmerné opotrebenie spôsobené nedbalým zaobchádzaním sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady spojené z opravou, prípadne rozdiel hodnoty opotrebenia najneskôr do 15 dní od ukončenia nájmu. V prípade omeškania platby za škody a neskoršie vrátenie bude nájomcovi účtované zmluvné penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
V Červenom Kláštore 01.01.2012